فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

این فایل در قالب ورد دارای 33مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشدپرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(1981،1980)به عنوان یک ابزار سنجش ان...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاسهای افکار و باورهای نامناسب درمورد لکنت

این فایل در قالب ورد دارای 71مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی نگرانی PSWQ

این فایل در قالب ورد دارای 16مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشداین پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی 16سوالی است که نگرانی مفرط شدید و غیرقابل¬کنترل را اندازه می-گیرد. به این سوالات در مقیاس 5درجه¬ای لیکرت از 1= ابداً تا 5= همیشه جواب داده می¬شود. دامن...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

این فایل در قالب ورد دارای 32مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشداین پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب ن...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

این فایل در قالب ورد دارای 21مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشدانکس و همکاران (2000) آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها را به ترتیب برای PMTE 88/0 و برای MOTE 77/0 گزارش کردند. تحلیل فاکتورهای تاییدی نیز نشان داد که دو خرده مقیاس از یکدیگر مستقل هستند،‌...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

این فایل در قالب ورد دارای 15مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشددر این تحقیق از پرسشنامه 15 سوالی رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کونوکسی، 1996) جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن استفاده شده است این پرسشنامه اولین بار توسط اسلامی (1368) ترج...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)

این فایل در قالب ورد دارای 24مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشدبرای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) استفاده می شود. این پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

این فایل در قالب ورد دارای 47 مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشددر این پژوهش برای جمع¬آوری داده¬ها مربوط به متغیر باورهای انگیزشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دی¬گروت (1990) استفاده شده است که شامل دو بخش باورهای ا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

این فایل در قالب ورد دارای 40مقاس قابل ویرایش آماده ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی