فایل های دسته بندی کشاورزی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تراریختی ژنتیکی درختان جنگلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تراریختی ژنتیکی درختان جنگلی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در درختان جنگلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در درختان جنگلی

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی شبیه سازی یا همسانه سازی (کلونینگ) و بیان پروتئین نوترکیب FimA-c3d

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی شبیه سازی یا همسانه سازی (کلونینگ) و بیان پروتئین نوترکیب FimA-c3d

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی چالش های عمل مطالعات اجرایی (پژوهش تحقیقاتی) در زنجیره های باارزش ک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی چالش های عمل مطالعات اجرایی (پژوهش تحقیقاتی) در زنجیره های باارزش ک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ایمنی مواد غذایی و قابلیت ردیابی در زنجیره تامین (عرضه) کشاورزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ایمنی مواد غذایی و قابلیت ردیابی در زنجیره تامین (عرضه) کشاورزی

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهش های القا یافته در نان گندم (نان سفید)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهش های القا یافته در نان گندم (نان سفید)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی کیفیت آب های سطحی در شمال یونان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی کیفیت آب های سطحی در شمال یونان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی