فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تجزیه و تحلیل غیر خطی ستون های لوله پر شده از بتون

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تجزیه و تحلیل غیر خطی ستون های لوله پر شده از بتون

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اهمیت هنر اسلامی در اندرونی مسجد

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اهمیت هنر اسلامی در اندرونی مسجد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزیابی حرکت دیوار پشتیبان و تیر پایه در پلهایی با دیواره کامل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزیابی حرکت دیوار پشتیبان و تیر پایه در پلهایی با دیواره کامل

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیمای جغرافیایی شهرهای ایرانی اسلامی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیمای جغرافیایی شهرهای ایرانی اسلامی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیاده سازی الگوریتم زنبوری موازی بر روی GPU

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیاده سازی الگوریتم زنبوری موازی بر روی GPU

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص خسارت در سازه های تحت بارهای متحرک توسط ترادیسی هیلبرت- هانگ

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص خسارت در سازه های تحت بارهای متحرک توسط ترادیسی هیلبرت- هانگ

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی الگوسازی سانتریفیوژ قوس چتری لوله فولادی برای تونل زنی در خاک رس

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی الگوسازی سانتریفیوژ قوس چتری لوله فولادی برای تونل زنی در خاک رس

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی