فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت کلی کیفیت (TQMIS) برای مدرسه مدل با بهت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت کلی کیفیت (TQMIS) برای مدرسه مدل با بهت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی سیستم کنترل مدیریت: قوم نگاشتی تفسیری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی سیستم کنترل مدیریت: قوم نگاشتی تفسیری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر نوآوری سازمانی در محصول و نوآوری فرایند

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر نوآوری سازمانی در محصول و نوآوری فرایند

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر همکاری در زنجیره تأمین بر هم آفرینی ارزش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر همکاری در زنجیره تأمین بر هم آفرینی ارزش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزیابی بر مبنای موج کوتاه ریسک بازار: مورد بازارهای در حال ظهور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزیابی بر مبنای موج کوتاه ریسک بازار: مورد بازارهای در حال ظهور

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرمایه اجتماعی کارفرمایان و عملکرد شرکت های کوچک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرمایه اجتماعی کارفرمایان و عملکرد شرکت های کوچک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت اطلاعات به عنوان توانگر مرحله ی رشد مدیریت دانش: دیدگاه آفری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت اطلاعات به عنوان توانگر مرحله ی رشد مدیریت دانش: دیدگاه آفری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد مدیریت با کفایت در بخش بانکداری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد مدیریت با کفایت در بخش بانکداری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی